𝘿𝒐 đ𝙖̃ 𝙩𝒓𝙖̉𝒊 𝒏𝙜𝒉𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙭𝒐𝙣𝒈 𝒏𝙚̂𝒏 𝑬𝙢 𝙘𝒂̂̀𝙣 𝙗𝒂́𝙣 01 𝒙𝙚 𝙑𝑭8 𝙗𝒂̉𝙣 𝙋𝒍𝙪𝒔 𝑻𝙧𝒂̆́𝙣𝒈 - 𝑵𝙖̂𝒖.
𝙓𝒆 𝒄𝙤̀𝒏 𝒏𝙜𝒖𝙮𝒆̂𝙣 𝙡𝒊𝙣𝒐𝙣, 𝒎𝙤̛́𝒊 𝒅𝙞 𝙘𝒉𝙪𝒚𝙚̂̉𝒏 𝒕𝙪̛̀ 𝙨𝒉𝙤𝒘𝙧𝒐𝙤𝒎 𝒗𝙚̂̀ đ𝒆̂́𝙣 𝙣𝒉𝙖̀ 𝙤𝒅𝙤 23𝙠𝒎.
𝙃𝒐̂̀ 𝒔𝙤̛ 𝙜𝒐̂́𝙘 đ𝒂̃ 𝒄𝙖̂̀𝒎 𝒕𝙖𝒚, 𝙖𝒏𝙝 𝙘𝒉𝙞̣ 𝙣𝒂̀𝙤 𝙢𝒖𝙖 𝙫𝒆̂̀ 𝒄𝙝𝒊̉ 𝒗𝙞𝒆̣̂𝙘 đ𝒊 𝒃𝙖̂́𝒎 𝒃𝙞𝒆̂̉𝙣. 𝑿𝙚 đ𝒖̛𝙤̛̣𝒄 𝒍𝙪̛̣𝒂 𝒄𝙝𝒐̣𝙣 1 𝙩𝒓𝙤𝒏𝙜 2 𝙜𝒐́𝙞 𝙩𝒉𝙪𝒆̂ 𝒑𝙞𝒏 𝒄𝙪̉𝒂 𝒌𝙝𝒂́𝙘𝒉 𝒉𝙖̀𝒏𝙜 𝙩𝒊𝙚̂𝒏 𝒑𝙝𝒐𝙣𝒈.
𝙇𝒊𝙚̂𝒏 𝒉𝙚̣̂ : 0792811993 đ𝙚̂̉ 𝙚́𝒑 𝒈𝙞𝒂́

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF8