𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐨̂̉ 𝐱𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐢 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐬𝐨̂̉ 𝐠𝐚̣𝐨.
𝐕𝐅 𝐞𝟑𝟒. 𝐒𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟐.
-𝐎𝐝𝐨 𝟏,𝟐 𝐯𝐚̣𝐧.
-𝐗𝐞 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐓𝐏, đ𝐚̃ 𝐫𝐮́𝐭 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐚𝐲.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚𝐦 𝟑𝟔𝟎, 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐮̀, 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐧, 𝐫𝐚 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢...𝐯𝐯.
-𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐱𝐞 𝐤𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧, 𝐤𝐨 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐳𝐢𝐧.
-𝐁𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜.
-𝐗𝐞 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 .
-𝐆𝐢𝐚́ 𝟓𝐱𝐱.
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
-𝐄𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠: 𝟎𝟖𝟒-𝟖𝟓𝟑-𝟗𝟗𝟗𝟗.

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34