Vinfast VF8 bản ECO sản xuất năm 2022
Biển tỉnh
Còn bảo hiểm thân vỏ đến tháng 12 năm 2023
Xe chạy 1v7
Em bán nhô 700
📞𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒆𝒎 𝑯𝒖𝒚:
0354.999.255 (𝒁𝒂𝒍𝒐)
0922.822.586
🏠𝑿𝒆𝒎 𝒙𝒆 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
👉🏾𝐓𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢, 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐮̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢
👉𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝟕𝟎% 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐱𝐞
👉 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮
👉 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐱𝐞 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐦 𝐯𝐚, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐦𝐚́𝐲
👉 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐋𝐲́ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧
👉 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐱𝐞 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
🔥𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: 𝐡𝐮𝐲𝐭𝐢𝐧_𝐡𝐚𝐧𝐨𝐢𝐚𝐮𝐭𝐨
🎥𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: 𝐇𝐮𝐲 𝐓𝐢́𝐧 - 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 𝐀𝐮𝐭𝐨

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF8