ℂ𝕙𝕒̀𝕠 𝕥𝕙𝕒́𝕟𝕘 𝟙𝟘 - 𝕄𝕦̀𝕒 𝕥𝕙𝕦 𝕝𝕒̃𝕟𝕘 𝕞𝕒̣𝕟
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 đ𝐚̣̆𝐭 𝐱𝐞 : 𝟎𝟕𝟗𝟐𝟖𝟏𝟏𝟗𝟗𝟑
𝐒𝐨̂́ 𝟏𝟖𝟑 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐧 𝐋𝐚̃𝐧𝐠 , Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 , 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
𝑻𝒖̀𝒚 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒙𝒆 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 , 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚.
......... 𝑽𝒂̀ 𝒌𝒆̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏
-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵
𝐕𝐅𝟓 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐏𝐢𝐧
𝐕𝐅𝟔 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎 - 𝟑𝟏/𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝟐𝟎𝐭𝐫
𝐕𝐅 𝐄𝟑𝟒 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐏𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐏𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟐.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝐕𝐅𝟖 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐏𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐏𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔𝟒.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝐕𝐅𝟗 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐏𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐏𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟖𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34